Zásady ochrany osobních údajů

Jako uživatel naší internetové stránky obdržíte v rámci zásad ochrany osobních údajů všechny potřebné informace o tom, v jakém rozsahu a k jakým účelům předáváme a zpracováváme vámi sdělené informace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro následující domény: 

www.invexta.cz 
www.invextagroup.com

Shromažďování a používání vašich dat následuje striktně v souladu s právními předpisy, obzvláště dle Evropského nařízení – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (novým). S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a podle odpovídajících právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů je prováděno na dobrovolné bázi, pokud je nám to umožněno. Vaše údaje předáváme třetím stranám jen v případě vašeho výslovného souhlasu. Velmi citlivá data, v případě platebního styku nebo objednávky, jsou ošetřena SSL-šifrováním pro zajištění nejvyšší bezpečnosti. Na tomto místě chceme poukázat na všeobecné nebezpečí používání internetu, které nemůžeme z naší pozice ovlivnit. Obzvláště v rámci e-mailové komunikace nejsou vaše data bez použití preventivního opatření v bezpečí před třetími stranami.

Jméno a kontaktní údaje správce údajů

www.invexta.cz

INVEXTA Group, s.r.o.

Františka Janáčka 2693

68801 Uherský Brod

Česká republika

Jednatel: Ing. Martin Kubíček

Telefon: +421 948 750 751

Email: kubicek@invexta.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše webové stránky: www.invexta.cz

INVEXTA Group, s.r.o.
Františka Janáčka 2693
688 01 Uherský Brod

Email: kubicek@invexta.cz

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů není dle článku 37 EU-GDPR pro společnost INVEXTA Group, s.r.o. nutné.

Rozsah zpracování osobních údajů

Použití této webové stránky je možné bez zadání a zpracování osobních údajů. Je však možné, že budeme požadovat, abyste nám poskytli data pro zpracování určitých operací, a to například prostřednictvím kontaktního formuláře. V tomto případě jsou shromažďovány následující kategorie dat: 

– Osobní údaje (jméno, adresa)

– Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)

– Údaje o společnosti (název společnosti, adresa)

Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou povinné údaje e-mail a PSČ, abychom Vaši žádost dokázali správně přiřadit ke kontaktní osobě. Ostatní údaje jsou poskytovány na dobrovolné bázi. V případě, že nám neposkytnete potřebné osobní údaje, nemůže být Vaše žádost zpracována. 

Shromažďování přístupových údajů

Prezentace obsahu pomocí našich webových stránek vyžaduje technický sběr určitých dat. S vaším přístupem na naše webové stránky jsou u nás nebo u poskytovatele webového prostoru zaznamenávány tkz. serverové logfiles. Tyto logfiles neumožňují žádné spojení s vámi a vaší osobou. Příslušné informace se skládají z 

– jména webové stránky,

– souboru,

– aktuálního datumu, 

– aktuálního času,

– množství dat, 

– webového prohlížeče a jeho verze,

– kódu HTML,

– referenčního URL odkazující na stránku, ze které jste přišli na naši stránku,

– odpovídající IP-adresy.

Za účelem prezentování našeho obsahu používáme anonymizovaná data. Výše zmíněný výčet informací podporuje poskytování a neustálé zlepšování naší nabídky. Tyto data jsou oddělena od osobních údajů a uložena na zabezpečeném systému. Vyhrazujeme si právo, tyto údaje retrospektivně zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních důkazech nezákonného použití naší nabídky.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za následujícími účely: 

– Zpracování obdržených dotazů z kontaktního formuláře

– Vytvoření smlouvy

– Zpracování objednávky

– Zaslání Newsletteru

– Platí jen pro serverové Logfiles: Prezentace obsahu na našich webových stránkách; statistické účely

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů: 

– Čl.6 ods. 1 písm. a): subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

– Čl.6 ods. 1 písm. b): zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

– Čl.6 ods. 1 písm. c): zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

– Čl.6 ods. 1 písm. f): zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

Zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje a jen po dobu, která je požadována pro použití našich webových stránek případně po dobu předepsanou zákonem. 

V případě, že dojde ke ztrátě účelu nebo právního základu zpracování dat a dojde k ukončení zákonné doby uchování, budou shromážděné údaje smazány, popř. zablokovány, pokud u nich přetrvává zákonná doba uchování. Vaše osobní údaje je možné poskytnout třetím osobám pouze na základě vašeho výslovného souhlasu nebo právního základu.

Shromážděné údaje nebudou použity pro účely automatizovaného rozhodování o jednotlivých případech ani pro Profiling nebo Scoring.

Vaše práva

Podle Článku 15 Evropského nařízení máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás zpracováváme, tak jako na informaci o jejich původu, příjemci a účelu zpracování. Mimoto máte právo na opravu těchto údajů (článek 16 EU-GDPR), právo na omezení zpracování těchto údajů (článek 18 EU-GDPR) a také právo na výmaz vašich údajů (článek 17 EU-GDPR). Výjimkou jsou data, která jsou uchovávána v souladu s právními předpisy nebo jsou nezbytně nutná k vykonávání řádného podnikání. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů (článek 21 EU-GDPR) a právo na přenositelnost dat (článek 20 EU-GDPR).

Právo vznést námitku

Podle čl. 21 ods. 1 EU-GDPR máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se nejedná o údaje nutné k plnění smlouvy, o plnění zákonných povinností nebo o ochranu životních zájmů. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Ke zpracování dat, ke kterému došlo před zrušením vašeho souhlasu, tím není ovlivněno. Abychom byli schopni kdykoli zajistit omezení zpracování dat, musí být data pro kontrolní účely uložena v uzamčeném souboru. Pokud se na vaše data nevztahuje zákonná archivační povinnost, data na vaše přání vymažeme. Ale pokud se na vaše data tato archivační povinnost vztahuje, data budou zablokována. Se všemi otázkami a žádostmi, které se týkají oprav, omezení nebo vymazání osobních údajů, se obraťte prosím na naši zodpovědnou osobu za ochranu osobních údajů uvedenou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo na adresu uvedenou v otisku. Pokud není s vašimi osobními daty nakládáno v souladu s vašimi právy, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu.

Kontaktní formulář

Na našich webových stránkách je pro vás k dispozici kontaktní formulář, který slouží k elektronickému kontaktování naší společnosti. Pokud si zvolíte ke kontaktování tuto možnost, budou nám předána data zadaná ve vstupní masce, které posléze zpracujeme. Těmito daty jsou: 

– Vaše jméno, 

– Vaše e-mailová adresa, 

– Vaše adresa.

V okamžiku odeslání zprávy jsou k výše zmíněným údajům uloženy následující informace: 

– Datum a čas odeslání formuláře

Před odesláním vašeho kontaktního formuláře budete upozorněni na Zásady ochrany osobních údajů, jejichž přijetí musíte potvrdit kliknutím na políčko. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím e-mailové adresy. V tomto případě budou zpracovány osobní údaje uživatele předané e-mailem. V této souvislosti nejsou předávána žádná data třetím osobám. Data jsou použita výhradně za účelem zpracování žádosti. Po dokončení zpracování vaší žádosti, budou vaše osobní údaje zadané do vstupní masky okamžitě smazány. Dodatečně získané osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou smazány nejpozději do sedmi dnů. Na vaši žádost okamžitě odstraníme vaše osobní údaje. Požadujete-li smazání osobních údajů v rámci vaší žádosti (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), nemusí dojít ke zpracování vaší žádosti.

Cookies

Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Newsletter

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho Newsletteru. K tomu požadujeme vaši e-mailovou adresu. Kromě toho si musíme v souladu s příslušnými právními předpisy ověřit, že jste vlastníkem dané e-mailové adresy a máte zájem dostávat Newsletter (metoda double-opt-in). Z toho důvodu shromažďujeme informace, které umožňují takové prověření. Osobní údaje shromážděné v této souvislosti slouží pouze k zasílání a přijímání Newsletteru a nebudou předány třetím stranám. Kromě informací nezbytných pro zasílání newsletteru nebudeme shromažďovat žádné další údaje. Vzhledem k tomu, že je zasílání a přijímání Newsletteru závislé na vašem souhlasu, můžete tento souhlas k shromažďování a ukládání dat kdykoliv zrušit bez udání důvodu. Použijte k tomu odhlašovací link, který je uveden v Newsletteru.

Bezpečnost

Naše webová stránka používá soubory Cookies. Jedná se o male textové soubory, které jsou z našeho serveru uloženy na váš počítač. Tyto soubory podporují správné zobrazení a prezentaci našich webových stránek a zároveň vám na těchto stránkách zjednodušují vyhledávání. Soubory Cookie o vás shromažďují následující data: 

– IP adresu, 

– Informace k vašemu prohlížeči, 

– Váš operační systém, 

– A vaše internetové připojení. 

Tyto informace nespojujeme s citlivými údaji o vaší osobě, ani je nepředáváme třetím stranám. Soubory cookies se nikdy nepoužívají k přenášení škodlivých nebo špionážních programů do vašeho počítače. Náš web je možné používat i bez použití souborů cookies, ale může to mít za následek omezení zobrazení a funkčnosti naší nabídky. Soubory cookies můžete deaktivovat v rozšířeném nastavení vašeho prohlížeče. Za účelem provedení příslušných změn použijte funkci nápovědy. Prostřednictvím následujícího linku můžete spravovat soubory cookies: www.aboutads.info/choices v USA a www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices v Evropě.

Google AdWords

Na našich webových stránkách používáme reklamní program služby Google AdWords od společnosti Google, v jehož rámci používáme i sledování konverzí. Služba Google AdWords nastavuje pomocí tohoto nástroje soubory cookies do vašeho počítače, v případě, že přijdete na naše webové stránky skrz reklamy zveřejněné na Googlu. Soubory cookies mají platnost pouze 30 dní a neslouží k vysledování konkrétní osoby. Pokud navštívíte naši webovou stránku a soubory cookies stále pracují, rozeznáme my a společnost Google, že jste klikli na odpovídající reklamu a byli přesměrování na naše webové stránky. Google Adwords přiřadí každému zákazníkovi jiný soubor cookies. Z toho důvodu nejsou soubory cookies dostupné přes webové stránky inzerentů. Data ze sledování konverzí se používají k vytváření statistik pro klienty služby AdWords. My, jako zákazník, obdržíme celkový počet uživatelů, kteří zareagovali na naši reklamu a procházeli naše webové stránky, které byly označeny značkou pro sledování konverzí. V případě, že odmítnete proces sledování, deaktivuje se ve vašem prohlížeči sledování Google konverzí. Pokud je to nutné, použijte pro více informací funkci nápovědy prohlížeče. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde: www.google.com/policies/privacy/.

Použití služby Google Analytics

Tato webová stránka používá webovou analýzu, službu Google Analytics od společnosti Google (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „;Google“). Výsledkem použití jsou „Universal Analytics“. Ty umožňují přiřazení dat, schůzek a interakcí z více zařízení k jednomu pseudonymnímu uživatelskému ID, a tím analyzovat aktivity uživatele na různých zařízeních.Google Analytics používají tzv. soubory „Cookies”, textové soubory, které se uloží na váš počítač a díky tomu umožňují analýzu použití webu. Informace o používání tohoto webu získané prostřednictvím Cookies jsou obvykle zaslány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymizace IP adresy na tomto webu, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech bude vaše úplná IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa sdělená vaším prohlížečem nebude v rámci Google Analytics sloučena s jinými daty společnosti Google. Google použije tyto informace jménem provozovatele tohoto webu za účelem vyhodnocení používaní webové stránky, sestavení přehledů o činnostech webových stránek a k dalším službám souvisejících s aktivitou webových stránek a k poskytování služeb souvisejících s internetovými službami provozovatele internetových stránek. V souladu s tím je i náš legitimní zájem na zpracování dat. Právním základem pro použití služby Google Analytics je § 15 ods. 3 TMG (německý zákon o službách elektronických informací a komunikací) příp. čl. 6 ods. 1 pís. f EU-GDPR. Vámi odeslaná data společně se soubory cookies, rozpoznáním uživatele (např. uživatelským ID) nebo ID reklamy budou po 14 měsících automaticky odstraněna. Vymazání dat, u kterých vypršela lhůta pro uchování, se provádí automaticky jednou měsíčně. Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete pod následujícím odkazem www.google.com/analytics/terms/de.html příp. zde policies.google.com.

Ukládání souborů Cookies můžete omezit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče, poukazujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci plně využít všechny funkce a plné zobrazení naší webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování údajů získaných prostřednictvím souborů Cookies a souvisejících dat s používáním webové stránky Google (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google pomocí stažení a nainstalování doplňku v prohlížeči (tools.google.com/dlpage/gaoptout). Režim opt-out zabraňuje budoucímu shromažďování dat při návštěvě této webové stránky. Pokud chcete zabránit sledování Universal Analytics v různých zařízeních, musíte si nastavit opt-out režim na všech zařízeních, které používáte. Kliknutím na následující odkaz, se soubory Cookies přenastaví do opt-out režimu: Google Analytics deaktivieren

Google Maps Plugin

Na našich webových stránkách používáme plugin internetové služby Google Maps. Google Maps jsou provozovány společností Google Inc., se sídlem v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Díky používání služby Google Maps na našich webových stránkách budou data o používání tohoto webu a vaší IP adresy přeneseny a uloženy na server společnosti Google v USA. Neznáme přesný obsah předávaných údajů, ani jejich použití společností Google. Společnost v této souvislosti popírá spojení těchto dat s informacemi z jiných služeb společnosti Google a shromažďování osobních údajů. Ale společnost Google může tyto informace předat třetím osobám. Pokud si ve svém prohlížeči deaktivujete Javascript, zabráníte spuštění služby Google Maps. To v konečném důsledku znamená, že se vám na našich webových stránkách nezobrazí žádné mapy. Použitím našich webových stránek souhlasíte s výše popsaným shromažďováním a zpracováním dat, které bude prováděno společností Google. Bližší informace o zásadách ochrany osobních údajů a smluvních podmínkách služby Google Maps naleznete zde: www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů budeme čas od času aktualizovat, tak abychom chránili vaše osobní údaje. Doporučujeme se proto příležitostně podívat na naše zásady, abyste věděli, do jaké míry chráníme vaše data a jak neustále vylepšujeme obsah našich webových stránek. V případě, že dojde z naší strany k jakékoli podstatné změně při zpracování vámi zaslaných osobních údajů, upozorníme vás na to jasným a dobře viditelným odkazem na webových stránkách. Používáním této webové stránky jste srozuměni s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů, které slouží k ochraně citlivých osobních údajů.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně podmínek ochrany osobních údajů, obraťte se na výše zmíněnou zodpovědnou osobu za ochranu osobních údajů.